Skip to main content

Resevillkor för paketresor

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av en paketresa. Latitude Travels kompletterande villkor anges i kursiv (lutad) stil. Obeservera att det är dessa regler som gäller. I avtalet ingår även den information som finns beskriven i Latitude Travels katalog och rör det aktuella researrangemanget, vilken du ska ta del av.

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
- transport och
- inkvartering eller
- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller
annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket
ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.2.11. Huvuresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsskyldig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.1.1. Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i resebroschyrer och på vår hemsida. Vi förbehåller oss också rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vi reserverar oss för eventuella korrekturfel, såväl i tryckta medier som på hemsidan, samt tryckfel i kataloger och broschyrer.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift).
Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.6.1. Vi rekommenderar att eventuella anslutningsresor är ombokningsbara. Arrangören ersätter ej uppkomna kostnader i samband med om-eller avbokning av anslutningsbiljetter. Dessa gäller även om resa ställs in.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare
som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

1.3.8.1. Enligt 1.3.8. äger arrangören rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om färre personer än 15 deltagare (om inte annat särskilt anges) anmält sig till resan och resenären skriftligen informerats senast 14 dagar före avresan. För våra kryssningar gäller 80% beläggning.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.


1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.2.1. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna
om dessa beror på:
– ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
– ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
– ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa


2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.2.2.1. Vid överlåtelse av resa utgår en kostnad för 500 kr per person och extra kostnader kan tillkomma för byte av flygbiljett och utfärdande av visum.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa.

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.1.2.1. Vid överlåtelse av resa kan extra kostnader tillkomma för byte av flygbiljett och utfärdande av visum.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa.

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
– häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
– delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa.

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt
till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan –allmänna bestämmelser

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

3.1.1.1. Avbeställning kan göras på följande sätt: Kontakta inbokande resebyrå eller Latitude Travel på telefon 0771-70 22 00 (mån- fre 09.00-16.30) eller e-post till info@ latitudetravel.se.

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen. Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.

I de fall där flygbiljetter är utställda utgår ingen återbetalning. Detta gäller även visum, förbeställda arrangemangsbiljetter etc.

3.1.3. Följande avbokningsregler gäller:

Avbeställning

Fram till 30 dagar före avresa
30 - 0 dagar före avresan

Kostnad

Anmälningsavgiften
100% av resans pris

För flodkryssningar gäller:

>65 dagar
65-51 dagar
50-31 dagar
30-0 dagar

Anmälningsavgiften
25% av resans pris
50% av resans pris
100% av resans pris

För resor med Transsibiriska järnvägen gäller:

>95 dagar
95-65 dagar
64-35 dagar
34-19 dagar
18-0 dagar

Anmälningsavgiften
25% av resans pris
50% av resans pris
75% av resans pris
100% av resans pris

För kyssningar gäller separata avbokningsregler. Se nedan de olika avbokningsreglerna per rederi:

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE:

>61 dagar
60-49 dagar
45-26 dagar
25-0 dagar

Anmälningsavgiften
25% av resans pris
50% av resans pris
100% av resans pris


Observera att Royal Caribbean Cruise Lines speciella resevillkor även gäller för dessa kryssningar.

HURTIGRUTEN:

>65 dagar
64-45 dagar
44-32 dagar
31-17 dagar
Mindre än 17 dagar

Anmälningsavgiften
30% av resans pris + anmälningsavgiften
60% av resans pris + anmälningsavgiften
90% av resans pris + anmälningsavgiften
100% av resans pris


Observera att Hurtigrutens speciella resevillkor även gäller för dessa kryssningar.

COSTA CRUISES:

>45 dagar
45-31 dagar
30-16 dagar
Mindre än 15 dagar

Anmälningsavgiften dock minst 30% av resans pris
35% av resans pris
55% av resans pris
100% av resans pris


Observera att Costa Cruises speciella resevillkor även gäller för dessa kryssningar.

PRINCESS CRUISE:


Observera att rederiets speciella resevillkor gäller för dessa kryssningar.

MSC:

Kryssningar kortare än 15 nätter
Mer än 60 dagar innan avgång – 500 kr per pers *
59 till 30 dagar innan avgång – 25 %
29 till 22 dagar innan avgång – 40 %
21 till 15 dagar innan avgång – 60 %
14 till 6 dag innan avgång – 80 %
5 dagar före avresa eller mindre – 100 %

Speciella villkor ”WORLD CRUISE”
Mer än 90 dagar innan avgång – 15% per pers som avser Handpenning.
89 till 60 dagar innan avgång – 25 %
59 till 15 dagar innan avgång – 50 %
14 till 10 dagar innan avgång – 75 %
9-0 dagar till avresa – 100 %

* eller förlust av handpenningen, om handpenningen överstiger avbokningsavgiften.

Läs mer på www.msccruises.se

Kryssningar 15 nätter eller längre
Mer än 90 dagar innan avgång – 500 SEK per person *
89 till 60 dagar innan avgång – 25 %
59 till 52 dagar innan avgång – 40 %
51 till 35 dagar innan avgång – 60 %
34 till 15 dagar innan avgång – 80 %
15 före avresa eller mindre – 100 %

Utöver avbokningsavgiften ska Passageraren betala eventuella flygkostnader. Alla flygresor företas av välkända flygbolag i linje- eller chartertrafik. Företaget kan inte i förhand ange mer precis information om flygbolag eller flygplanstyp. Företaget betalar flygbiljetten i förväg och denna kan i allmänhet inte återbetalas. Om Passageraren avbokar sitt Paket har Passageraren därför endast rätt till återbetalning av flygbiljetten med det belopp som Företaget kan återfå från flygbolaget, minus en administrativ avgift om maximalt 300 SEK. Detta gäller oavsett vilka bestämmelser som i övrigt gäller beträffande avbokning av Paketet.


Observera att rederiets speciella resevillkor gäller för dessa kryssningar.

CRUISE & MARITIME VOYAGES

VID AVBOKNING fram till 95 dagar före avresa:
VID AVBOKNING 94‐75 dagar före avresa:
VID AVBOKNING 74‐55 dagar före avresa:
VID AVBOKNING 54‐35 dagar före avresa:
VID AVBOKNING mindre än 35 dagar före avresa:

anmälningsavgiften i avbokningskostnad
30% i avbokningskostnad
50% i avbokningskostnad

75% i avbokningskostnad
100% i avbokningskostnad

För flygbiljetter gäller flygbolagens om‐ och avbokningsvillkor.


Observera att rederiets speciella resevillkor gäller för dessa kryssningar.

3.1.4. Återbetalning vid avbeställning när avbeställningsförsäkring tecknats regleras direkt av försäkringsbolaget enligt deras försäkringsvillkor.

3.1.5. Resenärer som inte utnyttjar bokad resa eller infi nner sig för sent på avresefl ygplatsen, förlorar rätten till paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

3.3.1.1. Resenären kan skydda sig mot kostnader vid avbeställning genom att teckna ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet ska tecknas vid bokning av resan. Latitude Travel förmedlar ERV:s avbeställningsförsäkring. Avgiften för denna försäkring erläggs direkt till försäkringsbolaget, men skall beställas samtidigt med beställningen av resan. ERV:s försäkringsvillkor gäller.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/ hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

7. Tidtabeller

Tidtabellerna för resorna har lagts med stora marginaler. Väderförhållanden så som svår dimma, hårt väder, maskinskada på fartyg eller liknande omständigheter kan dock orsaka förseningar som framtvingar förkortade besök eller omläggningar av reserouten. Såvida sådana förseningar inte kan påvisas orsakade av försumlighet från ansvarigt redereri och/eller Latitude Travel och/eller fartygets befäl påtagas sig Latitude Travel inte något ansvar. Vid eventuell försenad ankomst tar Latitude Travel ej ansvar för anslutningsresor med avgång tidigare än 4 timmar efter angiven ankomsttid till angiven destination.

Den vid avtalets ingående angivna avgångstiden och tiden för hemkomsten är preliminära om ej annat angivets. Definitiva tider meddelas i samband med att biljetterna översändes. Förändringar av de preliminära avgångs- eller återkomsttiderna berättigar ej resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

8. Anslutningsresor

Vi rekommenderar att eventuella anslutningsresor är ombokningsbara. Latitude Travel ersätter ej uppkomna kostnader i samands med om- eller avbokning av anslutningsbiljetter. Detta gäller även om en resa ställs in.

9. Tilläggsarrangemang

Tilläggsarrangemang i form av utflykter under en kryssning bokas ombord till de villkor som anges i det separata utflyktsprogrammet.

10. Kundregister

Kund- och reseuppgifter förs över till Latitude Travels kundregister enligt riktlinjerna i Personuppgiftslagen och under överinsyn av Datainspektionen. Uppgifterna behandlas endast internt och som källa för information och erbjudanden till Latitude Travels kunder. I detta register registreras ej personnummer utan endast kund- och reseuppgifter. Vänligen meddela Latitude Travel skriftligen om du önskar rätta eller ta bort dina uppgifter från registret.

11. Arrangör

Arrangör enligt resegarantilagen är om inte annat anges Latitude Travel AB, Box 801, 191 28 Sollentuna. Flodkryssningarna arrangeras av Grand Tours. Latitude Travel är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

12. Tryckfel

Latitude Travel reserverar sig för tryck- och korrekturfel i broschyr och på hemsida liksom för ändringar som uppkommit efter broschyrernas datum för pressläggning.

13. Allmän information om resegaranti

Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd utbetalas ersättning ur resegarantin. En paketresa är ett arrangemang som består av transport tillsammans med inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av båt eller inträde till nöjesanläggning, om resan varar i mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning. Resan skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegarantilagen omfattar även resor som bara består av en transport, s.k. stolsförsäljning. Förutsättningen är då att resan säljs av en paketresearrangör och att resenären åker med samma transport och till samma resmål som arrangörens övriga paketresenärer. Vid köp av endast inkvartering gäller inte lagen. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits. Ring Kammarkollegiet för mer information, tel: 08-700 08 00.
Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren
får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.